Web Fonts 'Noto Sans Japanese' Test

[plain] plain, U+E0100, U+E0101
葛 葛󠄀 葛󠄁
[jis90] plain, U+E0100, U+E0101
葛 葛󠄀 葛󠄁
[jis04] plain, U+E0100, U+E0101
葛 葛󠄀 葛󠄁